Εκ των υστέρων αξιολόγηση (Ex Post) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
Η εκ των υστέρων αξιολόγηση (ex-post) πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε στόχο σε στενή συνεργασία με το κράτος μέλος και τις διαχειριστικές αρχές. Εξετάζει την έκταση χρήσης των πόρων, την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του προγραμματισμού των Ταμείων και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

Προσδιορίζει επίσης τους παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία ή την αποτυχία της υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων και εντοπίζει τις ορθές πρακτικές.

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση διενεργείται από ανεξάρτητους αξιολογητές και πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο τρία χρόνια μετά το πέρας της προγραμματικής περιόδου (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/12/2009