ΕΔΑ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  συστάθηκε με την 97657/ΕΥΣ 1119/29.02.08 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 459/Β/17.03.08) και έχει ως αντικείμενο την διαχείριση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία - Θράκη», οι οποίες βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Η ΕΔΑ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης έχει, μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες ανά Μονάδα:

Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων
Μονάδα Γ: Επιτόπιων Επαληθεύσεων
Μονάδα Δ: Οργάνωσης - Υποστήριξης

Πληροφορίες για τα στοιχεία επικοινωνίας δίνονται παρακάτω:

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Ηροδότου 28, 69100 Κομοτηνή
Τηλ.: 25313 52300, Φαξ: 25310 81601
email: anmathraki@mou.gr

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 02/07/2010