ΕΔΑ Δυτικής Μακεδονίας 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε με την 9766/ΕΥΣ 1120/29.02.08 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας  και Οικονομικών (ΦΕΚ 473/Β/18.03.08) και έχει ως αντικείμενο την διαχείριση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία - Θράκη», οι οποίες βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η ΕΔΑ Δυτικής Μακεδονίας έχει, μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες ανά Μονάδα:

Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων
Μονάδα Γ: Επιτόπιων Επαληθεύσεων
Μονάδα Δ: Οργάνωσης - Υποστήριξης

Πληροφορίες για τα στοιχεία επικοινωνίας δίνονται παρακάτω:

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Διοικητήριο - ΖΕΠ 50100 Κοζάνη
Τηλ: 24610-53900, Φαξ: 24610-53969
email: dytikimakedonia@mou.gr

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 02/07/2010