ΕΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συστάθηκε με την 9765/ΕΥΣ 1119/29.02.08  Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 460/Β/17.03.08) και έχει ως αντικείμενο την διαχείριση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία - Θράκη», οι οποίες βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ΕΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας έχει, μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες ανά Μονάδα:

Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων
Μονάδα Γ: Επιτόπιων Επαληθεύσεων
Μονάδα Δ: Οργάνωσης - Υποστήριξης

Πληροφορίες για τα στοιχεία επικοινωνίας δίνονται παρακάτω:

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Γεωργικής Σχολής 65, Πυλαία, 570 01 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2313 321 700, Φαξ: 2313 321 701-2
email: pepkm@mou.gr

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 02/07/2010