Διαχειριστική Επάρκεια – Ένταξη Πράξεων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Με στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των έργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να λάβουν διαχειριστική επάρκεια από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές.

Προκειμένου να ξεκινήσει η σχετική διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας θα προηγηθεί η δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ώστε οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές καθώς και τα δικαιολογητικά με τα οποία θα αποδεικνύουν τη διαχειριστική τους επάρκεια, όπως αυτά θα προβλέπονται στην πρόσκληση.

Επιτροπή θα εξετάζει και θα πιστοποιεί αν οι φορείς εφαρμόζουν, σύστημα διαχείρισης με τεκμηριωμένες (γραπτά) διαδικασίες τουλάχιστον για τις λειτουργίες του προγραμματισμού - ωρίμανσης έργων, διενέργειας διαγωνισμού - ανάθεσης συμβάσεων, παρακολούθησης - πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και οικονομικής διαχείρισης έργου.

Οι σχετικές προσκλήσεις θα δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα (Προσκλήσεις-Προκηρύξεις) και θα αφορούν είτε πιστοποίηση επάρκειας για τη δυνατότητα ανάληψης τεχνικών έργων (επιβεβαίωση τύπου Α΄) είτε πιστοποίηση επάρκειας για τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ή ανάληψης προμηθειών (επιβεβαίωση τύπου Β΄) είτε πιστοποίηση επάρκειας για τη δυνατότητα ανάληψης συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα (επιβεβαίωση τύπου Γ΄).

Επιπροσθέτως, οι δικαιούχοι σύμφωνα με τις υποχρεώσεις ένταξης των πράξεων, καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για χρηματοδότηση σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Υποβολής Δελτίων στο ΟΠΣ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/03/2010