Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

H Μονάδα Β έχει, μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλοποίηση τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις.
  • Υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες για τα μεγάλα έργα πληροφορίες.
  • Διενεργεί διοικητικές επαληθεύσεις προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι.
  • Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
  • Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη χρηματοδότηση δημόσιες υπηρεσίες.
  • Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού καθώς και την καθ΄ ύλην αρμόδια υπηρεσία συντονισμού για θέματα ΕΚΤ και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/03/2010