Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ν 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.07) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007–2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/12/2007

  • PDF (288,29 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/12/2014