Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια

Η βελτίωση των υποδομών σε αλιευτικούς λιμένες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια θα έχει σαν στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών σε αλιείς και τα αλιευτικά σκάφη τους καθώς και σε υδατοκαλλιεργητές που τις χρησιμοποιούν. Η βελτίωση αυτή περιλαμβάνει μελέτες και τις αντίστοιχες κατασκευές, υπηρεσίες Συμβούλων και μπορεί να αφορά κυρίως:

 • τη δημιουργία ή και βελτίωση των υποδομών με σκοπό την υποστήριξη των αλιευτικών σκαφών,
 • τη δημιουργία ή και βελτίωση των υποδομών με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των εργαζομένων αλιέων,
 • τη δημιουργία ή και βελτίωση των υποδομών με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας & υγιεινής κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και διακίνηση των αλιευτικών προϊόντων,
 • την κατασκευή & επέκταση – εκσυγχρονισμό των ιχθυοσκαλών της χώρας,
 • την κατασκευή & επέκταση – εκσυγχρονισμό χώρων εκφόρτωσης,
 • τη βελτίωση των συνθηκών συντήρησης, αποθήκευσης & επεξεργασίας των προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας στα αλιευτικά λιμάνια και καταφύγια

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Σε ποιους απευθύνεται

 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Υπηρεσίες ή Φορείς του Δημοσίου ή του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ν.Π.Ι.Δ. που αναπτύσσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση λιμένων

Όροι και προϋποθέσεις

Για πράξεις που αφορούν σε υφιστάμενους αλιευτικούς λιμένες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια και αφορούν ...

Τι χρηματοδοτείται

Με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους αλιείς και τους υδατοκαλλιεργητές, το μέτρο για τους Αλιευτικούς λιμένες, καταφύγια και τόπους εκφόρτωσης, έχει δράσεις που περιλαμβάνουν:

 • τη βελτίωση των όρων εκφόρτωσης στα καθορισμένα λιμάνια σύμφωνα με το αρ. 22 του Καν. 1967/2006 για τα μέτρα διαχείρισης στην Μεσόγειο θάλασσα,
 • τη βελτίωση των συνθηκών εκφόρτωσης, μεταποίησης, υγιεινής,  αποθήκευσης και δημοπράτησης των προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας,
 • τη βελτίωση των συνθηκών επίβλεψης της εφαρμογής της Νομοθεσίας στις εγκαταστάσεις διακίνησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.
 • την προμήθεια καυσίμων, πάγου, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας,
 • τις εγκαταστάσεις συντήρησης αλιευτικών σκαφών και την επισκευή του εξοπλισμού,
 • την κατασκευή, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση προβλητών με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας κατά την εκφόρτωση ή τη φόρτωση,
 • τη μηχανογραφική διαχείριση αλιευτικών δραστηριοτήτων,
 • τη βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας,
 • την αποθήκευση και την επεξεργασία απορριμμάτων και μέτρα για τη μείωση των απορρίψεων,
 • επενδύσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και αφορούν την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό μικρών αλιευτικών καταφυγίων.

Προϋπολογισμός

€ 30.000.000

 

 1. Περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και απομακρυσμένα ελληνικά νησιά: 28.024.000 ευρώ
 2. Περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης: 1.976.000 ευρώ

Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Πρόσκλησης μετά την ολοκλήρωση του 6ου κύκλου Αξιολόγησης 10.000.000 Ευρώ

 

Περίοδος υποβολής

από 15/10/2008 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ», στη διεύθυνση Ιεροσολύμων 6, Πλατεία Αμερικής, Αθήνα, Τ.Κ. 11252 τις ώρες 9:00 – 16:30 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία πρωτοκόλλησης  στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ "Αλιεία 2007 - 2013"
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Iεροσολύμων 6, Αθήνα, 112 52
Τηλ
210 8665631-5
Φαξ
210 8676161

Κ. Κόντσα

210 8665633
  

Ε. Παπαχατζοπούλου

210 8665632
  

Σ. Καμπόλης

210 8665633
  

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/5/2011