Στόχοι ΠΕΠ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στόχοι του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης είναι:

  • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήματος,
  • Η αξιοποίηση της θέσης της χωρικής ενότητας στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης,
  • Η ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας.

Ειδικότερα:

  1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού    συστήματος μέσω της αξιοποίησης των πολλαπλών δυνατοτήτων που παρέχει η μετάβαση στην οικονομία της γνώσης. Η ενιαία προσέγγιση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας της ανάπτυξης συντελεί στην υποστήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, ώστε να αναπτυχθούν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και να δοθεί μια σημαντική ώθηση στην αύξηση της απασχόλησης. Στα ίδια πλαίσια εντάσσεται η ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η συγκρότηση της περιφερειακής αγοράς εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής αναβάθμισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων και της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας της εργασίας.
  2. Η αξιοποίηση της θέσης της Χωρικής Ενότητας στο χώρο    της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα των Βαλκανίων, καθώς και της εγγύτητας στις αναδυόμενες αγορές της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου, μέσω τις ολοκλήρωσης των διευρωπαϊκών και περιφερειακών δικτύων, ενίσχυσης των διακρατικών και διαπεριφερειακών συνεργασιών και προώθησης των επιχειρηματικών δικτυώσεων και εξωστρέφειας.  Η ανάδειξη της Χωρικής Ενότητας σε κομβικό παράγοντα για τις εξελίξεις στα Βαλκάνια και, ευρύτερα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αξιοποιεί τα κεκτημένα πλεονεκτήματα εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης της ως πύλης της χώρας προς την ζώνη ενδιαφέροντος - αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα νοτιοανατολικά σύνορά της και ως κόμβου των δικτύων μεταφορών – επικοινωνιών – ενέργειας εθνικής και διεθνούς σημασίας, ενώ προωθεί τις δυνατότητες του δυναμικού πόλου ανάπτυξης που προδιαγράφεται μέσω της μητροπολιτικής λειτουργίας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.
  3. Η ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων και μεγαλύτερη συμμετοχή όλων στα αποτελέσματα της ανάπτυξης.  Η άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων θα συμβάλλει στη συνοχή του βορειοελλαδικού χώρου, στη δημιουργία περιφερειακής συνείδησης, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών και δράσεων, στη δημιουργία λειτουργικών δικτυώσεων, σε κοινές δράσεις και στη δημιουργία μιας συμπαγούς χωρικής ενότητας.

    Για την πληρέστερη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο  πρόγραμμα, το ΠΕΠ Μακεδονίας- Θράκης θέτει ως κεντρικό του στόχο την αειφόρο  ανάπτυξη, και αναγνωρίζει εξ αρχής την σημασία της δημιουργίας και ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλους τους επί μέρους άξονές  του. Μια αποτελεσματική και ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική που  συμπληρώνει και θα στηρίζει τις πολιτικές προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας. Στο πλαίσιο αυτό οι επί μέρους στόχοι  της περιβαλλοντικής πολιτικής θα πρέπει να περιλαμβάνουν την προστασία του περιβάλλοντος ως βάση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Έτσι, προτεραιότητα για τον στρατηγικό σχεδιασμό της Χωρικής Ενότητας αποτελεί η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων σε όλες τις επί μέρους τομεακές πολιτικές, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, ο τουρισμός, κλπ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2010