Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2015»

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

25/9/2014

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση προκήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2015», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Προθεσμία υποβολής: 4/11/2014 Σχετικοί κωδικοί αναρτήσεων: Ανάρτηση στην ΕΕΕΕ στις 24.09.2014 με αρ. εσωτερικής αναφοράς: 2014-125564 Αναρτήσεις στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 24.09.2014 με ΑΔΑ: 7ΧΧΚ7ΛΛ-51Χ και 6ΛΤΞ7ΛΛ-ΣΡΘ Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ στις 25.09.2014 με ΑΔΑΜ: 14PROC002307177 Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο συνημμένο τεύχος διαγωνισμού και αρχεία.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο καθαρό ποσό των €406.000 (τετρακοσίων έξι χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23% ύψους €93.380 (ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ), δηλαδή στο συνολικό ποσό των €499.380 (τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων, τριακοσίων ογδόντα ευρώ).

Διάρκεια έργου

Aπό την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μέχρι 30/11/2015

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

4/11/2014 12:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΚΜ, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 (κτίριο Zeda), 570 01 Πυλαία, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος (Πρωτόκολλο)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/10/2014