Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το διάστημα 2014-2015

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

5/12/2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το διάστημα 2014-2015»

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 447.154,47 € (τετρακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων, εκατόν πενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα επτά λεπτών) πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των 550.000 € (πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ).

Διάρκεια έργου

Το έργο του Αναδόχου έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της Συμβάσεως μέχρι την 30η/11/2015.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

15/1/2014 12:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αναλυτική Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 και ώρα Ελλάδας 12:00 στα γραφεία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ΠΚΜ, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 (κτίριο Zeda), 57001 Πυλαία, Θεσσαλονίκη/ 2ος όροφος (Πρωτόκολλο).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/12/2013